Przypowieści Jezusa

00. Wprowadzenie (Mt 13,10)
Dlaczego przypowieści?

01. Siewca, ziarna i gleba (Mt 13,1-9.18-23; Łk 8,4-8.11-15)
Przyjmowanie i wykonywanie Słowa Boga.

02. Chwast w pszenicy (Mt 13,24-30.36-43)
Skąd się bierze zło?

03. Gorczyca i zakwas (Mt 13,31-33; Mk 4,30-32; Łk 13,18-21)
Skromny początek i przeobrażająca moc Słowa Boga.

04. Zasiew (Mk 4,26-29)
Królestwo Boga rozwija się nieustannie.

05. Skarb i perła (Mt 13,44-46)
Właściwa postawa wobec tego, co najcenniejsze.

06. Sieć, która zagarnia wszystko (Mt 13,47-50)
Rozdzielenie ludzi dobrych i złych.

07. Skarby nowe i stare (Mt 13,51-52)
Nowe poznanie i stara wiedza razem.

08. Sól ziemi (Mt 5,13; Mk 9,50; Łk 14,34-35)
Życie pełne smaku i zdrowych wartości.

09. Światłość świata (Mt 5,14-16; Mk 4,21-22; Łk 8,16-17; 11,33-36)
Życie promieniujące Chrystusem.

10. Dary ojca (Mt 7,9-11; Łk 11,11-13)
Postawa Boga wobec modlącego się człowieka.

11. Natrętny przyjaciel (Łk 11,5-8)
Bóg nigdy nie zawiedzie.

12. Wytrwała wdowa (Łk 18,1-8)
Pokorna i wytrwała prośba zawsze zostanie wysłuchana.

13. Budowniczowie domu (Mt 7,24-27; Łk 6,47-49)
Wykonywanie Słowa Jezusa tworzy właściwy fundament życia.

14. Nowa łata i dojrzałe wino (Mt 9,16-17; Mk 2,21-22; Łk 5,36-38)
Jezus przyniósł światu nowe pojmowanie prawdy.

15. Dzieci na rynku (Mt 11,16-19; Łk 7,31-35)
Przekora, kaprys i upór czy zawierzenie Jezusowi?

16. Bezlitosny dłużnik (Mt 18,23-35)
Przebaczenia nie należy ograniczać.

17. Wierzyciel i dłużnicy (Łk 7,36-50)
Jesteśmy dłużnikami wobec Boga, ale On przebacza nasz grzech.

18. Miłosierny Samarytanin (Łk 10,30-37)
Miłość w działaniu.

19. Robotnicy w winnicy (Mt 20,1-16)
Bóg jest wspaniałomyślny.

20. Synowie w winnicy (Mt 21,28-32)
Współdziałanie z Bogiem winno być motywowane jedynie miłością.

21. Dzierżawcy w winnicy (Mt 21,33-46; Mk 12,1-12; Łk 20,9-19)
Odrzucenie Jezusa – to utrata dziedzictwa wiecznego życia.

22. Wielka uczta (Mt 22,1-14; Łk 14,15-24)
Bóg zaprasza wszystkich – należy usłuchać i dostosować się do Jego oczekiwań.

23. Znak figowca (Mt 24,32-44; Mk 13,28-31; Łk 21,29-33)
Zapowiedź oblężenia i upadku Jerozolimy.

24. Słudzy oczekujący powrotu pana (Łk 12,35-40)
Stan gotowości jest wpisany w codzienność chrześcijanina.

25. Sługa wierny i niewierny (Mt 24,45-51; Łk 12,41-48)
Wierność powierzonemu zadaniu warunkiem wiekuistej nagrody.

26. Dziesięć panien (Mt 25,1-13)
Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny.

27. Talenty i miny (Mt 25,14-30; Łk 19,11-27)
Obowiązek wykorzystania Bożych darów.

28. Owce i kozły (Mt 25,31-46)
Kryteria ostatecznego osądzenia człowieka.

29. Bogaty głupiec (Łk 12,16-21)
Sens i pełnia życia zależy wyłącznie od więzi z Bogiem.

30. Nieurodzajny figowiec (Łk 13,6-9)
Bóg cierpliwie czeka na nawrócenie człowieka.

31. Skromność i bezinteresowność (Łk 14,7-14)
Dwie niezbyt popularne cechy charakteru.

32. Budowniczy i król (Łk 14,28-33)
Dlaczego i jak podążać za Chrystusem.

33. Zabłąkana owca i zagubiona moneta (Mt 18,11-13; Łk 15,1-7.8-10)
Bóg szuka grzesznika tak długo, aż go znajdzie.

34. Marnotrawny syn (Miłosierny ojciec) (Łk 15,11-32)
Bóg wychodzi naprzeciw człowieka, by przywrócić go do jedności ze sobą.

35. Obrotny zarządca (Łk 16,1-9)
Podążanie za Chrystusem wymaga inteligencji, twórczego podejścia i zdecydowania.

36. Bogacz i Łazarz (Łk 16,19-31)
Brak świadomości, że należy pomóc bliźniemu w potrzebie, jest grzechem.

37. Pokorny sługa (Łk 17,7-10)
Chrystusowi służy się bez oczekiwania na nagrodę.

38. Faryzeusz i celnik (Łk 18,9-14)
Prawość wobec Boga to nie przestrzeganie prawa, lecz dar Bożego miłosierdzia.

39. Owce, brama i pasterz (J 10,1-5.7-18)
Tylko Jezus tworzy wieczną rzeczywistość w doczesnym świecie.

40. Krzew winny (J 15,1-6)
Ten, kto trwa w Jezusie, ma życie w najpełniejszej mierze.